top of page

จรรยาบรรณ/ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คอมพิวเตอร์

สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องการเคารพความเป็นส่วนตัวเป็นสำคัญ จึงได้จัดทำ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น (อ่านต่อ...)

อาศัยตามความข้อบังคับสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของสมาคม ในข้อ 4.1  ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษาโดยการร่วมมือกับสมาคม สถาบันการศึกษา และ สถาบันอื่น ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพของนักจิตวิทยาการปรึกษาและการบริการสุขภาวะทางจิตแก่ประชาชน (อ่านต่อ...)

จิตบำบัด
แว่นขยาย

ด้วยสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทยได้จัดทำจรรยาบรรณวิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา(Counseling Psychologist Professional Ethics) โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทยในการประชุมครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567  (อ่านต่อ...)

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 36 ก ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 มีผลบังคับใช้เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2551 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอน 50 ก ลงวันที่ 16 เมษายน 2562 มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562  โดยมีสาระสำคัญ 6 หมวด (อ่านต่อ...)

ค้อนของผู้พิพากษาในหนังสือ
bottom of page