top of page

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย

___________________________________

               สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “สมาคม”) ตระหนักถึงความสำคัญสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเรื่องการเคารพความเป็นส่วนตัวเป็นสำคัญ จึงได้จัดทำ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศ”) นี้ขึ้น เพื่อให้ท่านในฐานะผู้ใช้บริการของสมาคมได้ทราบรายละเอียดของวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในประกาศนี้ สมาคมดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมายความว่า สมาคมเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

คำนิยาม
               “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
               “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือหน่วยงาน โดยมีหน้าที่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย รักษาข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัย ป้องกันการสูญหาย และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
               “สมาคม” หมายความถึง สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย
               “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความถึง เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย
               “ผู้ใช้บริการของสมาคม” ได้แก่ สมาชิกสมาคม ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ งานฝึกอบรม หรือสัมมนา และวิทยากร
               “สมาชิกสมาคม” หมายความถึง ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2565 ข้อ 7 ซึ่งได้สมัครเป็นสมาชิกโดยคณะกรรมการสมาคมเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ
               “ผู้เข้าอบรม” หมายความถึง ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ งานฝึกอบรม หรือสัมมนาที่ดำเนินการโดยสมาคม ทั้งแบบในห้องเรียน (Onsite Course) และแบบระบบออนไลน์ (Online course)
               “วิทยากร” หมายความถึง ผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ งานฝึกอบรม หรือสัมมนา ที่จัดโดยสมาคม

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
               สมาคมดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้
               1. ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่สมาคม ในการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษา โดยการร่วมมือกับสมาคม สถาบันการศึกษา และสถาบันอื่น ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพของนักจิตวิทยาการปรึกษาและการบริการสุขภาวะทางจิตแก่ประชาชน ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษาและสุขภาวะทางจิตแก่สมาชิกและประชาชน ส่งเสริมความสามัคคี ความเอื้ออาทร และเชิดชูเกียรติสมาชิก ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับสมาคม สถาบัน หน่วยงาน ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสาธารณประโยชน์
               2. ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสมาคมหรือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อการรับสมัครสมาชิก การติดต่อประสานงาน และแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่สมาชิกสมาคม ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ งานฝึกอบรม หรือสัมมนา รวมถึงการบริหารจัดการประชุมวิชาการ งานฝึกอบรมหรือสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นภายในของสมาคม
               3. ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา เช่น เพื่อการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ค่างานประชุมวิชาการ งานฝึกอบรม หรือสัมมนา และค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น
               4. สมาคมจะเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการและดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสมาคมเท่านั้น
               5. ท่านที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ งานฝึกอบรม หรือสัมมนา ผ่านเว็บไซต์นี้ อาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเป็นหลักฐานในการลงทะเบียน เช่น ชื่อ อายุ เพศ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ที่อยู่หรือที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น
               6. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมของท่าน เช่น ประวัติการรักษาทางการแพทย์ หรือการจัดทำสื่อโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ของสมาคม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ งานฝึกอบรม สัมมนา หรือวิทยากรปรากฏเป็นส่วนหนึ่ง เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมที่สมบูรณ์จากท่าน

วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
               1. เพื่อเป็นหลักฐานและประกอบการสมัครสมาชิกสมาคม ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ งานฝึกอบรม หรือสัมมนาที่จัดโดยสมาคม ซึ่งผู้สมัครดำเนินการลงทะเบียนหรือส่งใบสมัครตามช่องทางที่สมาคมจัดไว้
               2. เพื่อจัดทำประกาศรายชื่อหรือเอกสารแนะนำ เผยแพร่ให้แก่สมาชิกสมาคม ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ งานฝึกอบรม หรือสัมมนา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของสมาคม
               3. เพื่อจัดทำรายชื่อและประวัติของวิทยากรและเผยแพร่ให้แก่สมาชิกสมาคม ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ งานฝึกอบรม หรือสัมมนา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของสมาคม
               4. เพื่อการติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่สมาชิกของสมาคม ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ งานฝึกอบรม หรือสัมมนา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของสมาคม
               5. เพื่อการบริหารจัดการงานประชุมวิชาการ งานฝึกอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมภายในอื่น ๆ ของสมาคม
               6. เพื่อเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนผลงานประชุมวิชาการ งานฝึกอบรม หรือสัมมนา และเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร
               7. เพื่อประมวลผล จัดทำรายงานสถิติ หรือจัดทำรายงานผลงานประชุมวิชาการ งานฝึกอบรม หรือสัมมนา และการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
               8. เพื่อจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับงานประชุมวิชาการ งานฝึกอบรม หรือสัมมนา ที่จัดโดยสมาคม ซึ่งอาจมีผู้เข้าร่วมงานหรือวิทยากรปรากฏเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของสื่อ
               9. เพื่อจัดทำและเผยแพร่วีดีโอที่เกี่ยวข้องกับผลงานประชุมวิชาการ งานฝึกอบรม หรือสัมมนา เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าเรียนรู้ย้อนหลัง ผ่านช่องทางการเรียนรู้ต่าง ๆ บนระบบเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ของสมาคม
               10. เพื่อการรักษาความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ สำหรับงานประชุมวิชาการ งานฝึกอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของสมาคม

แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมเก็บรวบรวม
               1. ข้อมูลที่เก็บโดยตรงผ่านการกรอกข้อมูลใน Google Form ผ่านหน้าเว็บไซต์หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของสมาคม สำหรับการลงทะเบียนสมัคร หรือการที่ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่สมาคมโดยตรง  ได้แก่  ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ ตำแหน่ง สังกัด ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ เลขประจำตัวประชาชน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ทำงาน ความเชี่ยวชาญ
               2. ข้อมูลที่เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของสมาคม  ได้แก่  เว็บไซต์คุกกี้ ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ IP Address, Mac address, Cookie ID, Location ข้อมูลการใช้ Application, Device ID, Browsing history
               3. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการประชุมวิชาการ งานฝึกอบรม หรือสัมมนา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของสมาคม  ได้แก่  ข้อมูลภาพถ่าย วีดีโอกิจกรรม ประวัติส่วนตัวที่เก็บเพิ่มเติมในส่วนผลสำรวจความพึงพอใจ เป็นต้น

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
               สมาคมอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อประเภทของบุคคลและช่องทาง ดังต่อไปนี้
               1. หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน เช่น กรณีหน่วยงานร้องขอเป็นหนังสือมายังสมาคม ขอให้จัดส่งรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคลากรในสังกัดของหน่วยงาน เป็นต้น
               2. เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือบุคคลอื่น เพื่อการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด คำสั่งของผู้มีอำนาจ คำสั่งหรือหมายศาล เป็นต้น
               3. หน่วยงานเครือข่าย คู่สัญญา ผู้ให้บริการหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นในการให้บริการของสมาคม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่าน เช่น ผู้ให้บริการระบบฐานข้อมูล ผู้จัดส่งเอกสารหรือผู้พัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น
               4. ประกาศต่อสาธารณะ ในกรณีเช่น รายชื่อวิทยากร คลิปวีดีโอกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งมีผู้เข้าร่วมหรือวิทยากรปรากฏเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสมาคม และประกาศผ่านสื่อ Social Media เช่น Facebook และบัญชีทางการ (Official Line) ของสมาคม เป็นต้น
               5. สมาคมขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกอันเป็นการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ ในกรณีดังต่อไปนี้
                         5.1 เป็นการดำเนินการตามกฎหมาย
                         5.2 เป็นการดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย ตามคำสั่งศาล ตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือ
                         5.3 เป็นการดำเนินการตามที่จำเป็นในกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต และร่างกายของบุคคลอื่น หรือในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ของสมาคม
               6. ในกรณีที่สมาคมได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติ เป็นต้น สมาคมจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ของสมาคม
               7. ในกรณีที่ท่านต้องการขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้ดำเนินการร้องขอผ่านช่องทางที่ปรากฏท้ายประกาศนี้ โดยสมาคมจะแจ้งข้อมูลและรายละเอียดให้ท่านทราบในระยะเวลาอันสมควร

 

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
               สมาคมได้กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่และบุคคลเฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยสมาคมจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่และบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง
               ในกรณีที่มีความจำเป็น สมาคมอาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของสมาคม ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทำของในรูปแบบอื่น การมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น สมาคมจะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของสมาคมในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่สมาคมมอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมมอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งของสมาคมเท่านั้น โดยไม่สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
               ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ สมาคมจะกำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วงในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่างสมาคมกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 

คุกกี้และเทคโนโลยีในเว็บไซต์
               สมาคมเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของสมาคมหรือบนอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของสมาคม และเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของสมาคม และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของสมาคมให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน

การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก
               เว็บไซต์ของสมาคมอาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากประกาศนี้ สมาคมขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการนั้น เพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ สมาคมไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
               สมาคมจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว สมาคมจะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการ หรือกฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล

 

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
               สมาคมได้กำหนดให้มีมาตรการภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ประกาศให้ทราบทั่วกันทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

 

สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
               พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
               1. สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สมาคมเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่สมาคมมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล และกรณีที่การขอเข้าถึงและรับสำเนาของท่านจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
               2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
               3. สิทธิในการขอให้องค์กรระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
                         3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สมาคมทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
                         3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
                         3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่สมาคมได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้สมาคมเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไป เพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน
                         3.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สมาคมกำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
                         3.5 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่สมาคมมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น สมาคมสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของสมาคม

 

การปรับปรุงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
               1. สมาคมอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขประกาศนี้ โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์นี้
               2. การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว ถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว
               3. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ สมาคมยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ส่วนล่างของประกาศนี้

 

ช่องทางการติดต่อ
               ในกรณีที่ท่านต้องการสอบถามข้อมูล หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำประกาศนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ สมาคมยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อสมาคมได้ ดังนี้

 

               ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
                         สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย
                         เลขที่ 25/5 ซอยเลิศปัญญา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
                         อีเมล thaicounseling@gmail.com
                         เว็บไซต์ https:// www.thaicounseling.org 
 

bottom of page