top of page

ประกาศ เรื่อง การรับรองมาตรฐานคุณสมบัติของนักจิตวิทยาการปรึกษา พ.ศ.๒๕๖๗

           อาศัยตามความข้อบังคับสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย ข้อ ๔  วัตถุประสงค์ของสมาคม ในข้อ ๔.๑  ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษาโดยการร่วมมือกับสมาคม สถาบันการศึกษา และ สถาบันอื่น ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพของนักจิตวิทยาการปรึกษาและการบริการสุขภาวะทางจิตแก่ประชาชน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  มีมติให้ออกประกาศ เรื่อง การรับรองมาตรฐานคุณสมบัติของ นักจิตวิทยาการปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้ ดังต่อไปนี้  

 

               ข้อ ๑  ผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณสมบัติของนักจิตวิทยาการปรึกษาต้องเป็นสมาชิกสามัญ สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย 

 

               ข้อ ๒  ผ่านการอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณวิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษาที่ได้รับการรับรองหลักสูตร โดยสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย  

               ข้อ ๓  ใบรับรองมาตรฐานคุณสมบัตินักจิตวิทยาการปรึกษาของสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่ง ประเทศไทย มีอายุ ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการรับรอง 

 

               ข้อ ๔ สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทยมีสิทธิ์ในการเพิกถอนใบรับรองที่ได้ให้ไว้กับผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณสมบัตินักจิตวิทยาการปรึกษา ตามกรณีต่อไปนี้  
                              ๑) ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณสมบัตินักจิตวิทยาการปรึกษาสิ้นสุดสถานภาพความเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย  
                              ๒) ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณสมบัตินักจิตวิทยาการปรึกษาถูกร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมที่ละเมิดต่อจรรยาบรรณตามที่สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทยได้ประกาศไว้  และสมาคมฯ ได้ พิจารณาแล้วมีมติให้เพิกถอนใบรับรองหรือเพิกถอนความเป็นสมาชิกของสมาคมของผู้ที่ได้รับการร้องเรียน

               ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 

               นายกสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย

 

************************************************************************************************

bottom of page