top of page
Marble Surface
ใบไม้

คำถามที่พบบ่อย

การสมัครสมาชิก หรือเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิก

o คำถาม  สำเร็จการศึกษานอกช่วงเวลาเปิดรับสมาชิกจะสามารถสมัครสมาชิก หรือเปลี่ยนประเภทเป็นสามัญเลยได้หรือไม่

            สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย มีกำหนดการรับสมัครสมาชิกทุกประเภทในรอบปีตามแผนการดำเนินการของสมาคมฯ ทั้งนี้ ครั้งต่อไปมีกำหนดการรับสมัครประมาณเดือนมีนาคม 2568 ขอให้ผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกหรือเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิ ดำเนินการในช่วงดังกล่าว ซึ่งสมาคมฯ จะประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และสื่อตามช่องทางต่าง ๆ

o คำถาม  สมาชิกวิสามัญจะเปลี่ยนเป็นสมาชิกสามัญได้หรือไม่อย่างไร

            ตามข้อบังคับสมาคมฯ ผู้ที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทสามัญต้องสำเร็จปริญญาโท หรือปริญญาเอกด้านจิตวิทยาการปรึกษาและมีการฝึกประสบการณ์การปรึกษาตามกำหนดในมาตรฐานนักจิตวิทยาการปรึกษา

การสมัครอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ และสอบเพื่อขอใบรับรองวิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา

o คำถาม  ปัจจุบันกำลังศึกษา และ/หรือ จะจบการศึกษาจิตวิทยาการปรึกษา จะสมัครสอบขอใบรับรองเลยได้หรือไม่หรือไม่

             ผู้มีสิทธิ์สมัครอบรมและสอบ ต้องเป็นสมาชิกสามัญเท่านั้น ซึ่งสมาคมฯมีกำหนดการรับสมัครสมาชิกทุกประเภทในรอบปีตามแผนการดำเนินการของสมาคมฯ ในปีต่อไปมีกำหนดการรับสมัครคือเดือนมีนาคม 2568 ขอให้ผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกในช่วงเดือนดังกล่าว ซึ่งสมาคมฯ จะประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของสมาคม

o คำถาม  สมาชิกสมทบที่เพิ่งจบการศึกษา สามารถสมัครอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสอบใบรับรองฯ เลยได้หรือไม่

             สมาชิกสมทบต้องเป็นสมาชิกสามัญก่อน ในปีที่จัดการอบรม เนื่องจากผู้มีสิทธิ์สมัครอบรมและสอบต้องเป็นสมาชิกสามัญเท่านั้น ซึ่งสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย มีกำหนดการรับสมัครสมาชิกทุกประเภทในรอบปีตามแผนการดำเนินการของสมาคมฯ ในปีต่อไปมีกำหนดการรับสมัคร ประมาณเดือนมีนาคม 2568 ขอให้ผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกหรือเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิก ดำเนินการในช่วงเดือนดังกล่าว ซึ่งสมาคมฯ จะประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และสื่อในช่องทางต่าง ๆ

o คำถาม  ถ้าสมัครสมาชิกในรอบปีต่อไป จะมีการอบรมและสอบใบรับรองอีกหรือไม่

             สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย ตระหนักในความสำคัญของการอบรมและสอบใบรับรอง ทั้งนี้ สมาคมฯ จะนำประเด็นคำถามเข้าสู่การประชุมพิจารณาดำเนินการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกต่อไป

o คำถาม  สมาคมจะมีการจัดอบรม และสอบเพื่อรับใบรับรองครั้งต่อไปเมื่อไหร่

             สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย ตระหนักในความสำคัญของการอบรมและสอบใบรับรอง ทั้งนี้ สมาคมฯ จะนำประเด็นคำถามเข้าสู่การประชุมพิจารณาดำเนินการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกต่อไป

o คำถาม  ไม่สามารถเข้าอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2567 จะมีการจัดอบรมอีกหรือไม่

             ในปีนี้ สมาคมฯ จัดอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพทางออนไลน์ครั้งเดียว ในวันที่ 18 สิงหาคม 2567

o คำถาม  สอบถามเรื่องวันจัดสอบ

             กำหนด วันเวลาจัดสอบจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2567
การจัดสอบคือ วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567 หรือ วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2567 (ระยะเวลาการสอบ 3 ชม.)

o คำถาม  สามารถขอหนังสือเชิญอบรม และสอบใบรับรองวิชาชีพ เพื่อดำเนินการนำไปเบิกได้หรือไม่

             สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ารับการอบรมโดยสมัครใจ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง และไม่มีหนังสือเชิญเข้ารับการอบรม

o คำถาม  ในการสอบเพื่อขอใบรับรองวิชาชีพ ข้อสอบเป็นภาษาไทย หรือภาษาอื่น ๆ เช่นภาษาอังกฤษ

             ข้อสอบเป็นภาษาไทย

bottom of page