top of page

จรรยาบรรณวิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา
(Counseling Psychologist Professional Ethics)

___________________________________

               ด้วยสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย ได้จัดทำจรรยาบรรณวิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา (Counseling Psychologist Professional Ethics) โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567  จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ได้แนบไฟล์เอกสารจรรยาบรรณวิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา มาพร้อมนี้

bottom of page