top of page

[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาได้มีการจัดการประชุมวิชาการสมาคมจิตวิทยาการปรึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ในหัวข้อ "นักจิตวิทยาการปรึกษากับการหล่อหลอมจิตใจในครอบครัว" ออนไลน์ ผ่านระบบ zoom โดยมีสมาชิกสมาคม และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก


เพื่อระลึกถึงความทรงจำและความประทับใจ ทางสมาคมจึงได้รวบรวมภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการทั้งสองวันที่ผ่านมาให้ทุกท่านได้รับชมกัน


ประมวลภาพการประชุมวันแรก วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564
โดยในวันแรกนี้มีวาระการประชุม ได้แก่

- พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว (นายกสมาคมจิตวิทยาการปรึกษา)

- ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง จิตใจคุณภาพ : พื้นฐานสําหรับพ่อแม่ลูก โดย พระราชโพธิวิเทศ (พระอาจารย์ปสันโน)

- เสวนา เรื่อง งานของนักจิตวิทยาการปรึกษากับพ่อแม่ลูก

ผู้ร่วมเสวนา :

- อาจารย์ ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว (หัวหน้าศูนย์แนะแนวโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม)

- อาจารย์วิภา เกตุเทพา (ครูชํานาญการพิเศษ อดีตเลขาศูนย์แนะแนว สพม.กทม.เขต 2)

ผู้ดําเนินเสวนา:

- คุณกวินฉัตระสิริ เมืองไทย (ศูนย์โอปะนะยิโก: จิตวิทยาการปรึกษาและการพัฒนาชีวิต)

- เสวนา เรื่อง ประสบการณ์จากสนาม

ผู้ร่วมเสวนา :

- คุณณัฐธชา บุญศรี (โรงเรียนบ้าน เล่น และเรียนรู้ครูน้อง)

- คุณศศกร วิชัย (รองผู้อํานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์)

- คุณสุรางค์ จริยาโกวิท และ คุณฐิติศุลี จริยาโกวิท (สมาคมสายใยครอบครัว และ สมาคมสมาพันธ์ผู้ดูแลไทย)

ผู้ดําเนินเสวนา :

- อาจารย์ ดร.สหรัฐ เจตมโนรมย์ (ผู้อํานวยการสถาบันวันที่ฉันตื่น)

- รายงานความก้าวหน้าของมาตรฐานวิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ (คณบดี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

- คุณจรัสเดช เกียรติเดชปัญญา (คณะทํางานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา)


ประมวลภาพการประชุมวันที่สอง วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564โดยในวันที่สองนี้มีวาระการประชุม ได้แก่

- การบรรยาย เรื่อง การเกื้อกูลความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดย คุณมีชัย วีระไวทยะ โรงเรียนมีชัยพัฒนา (โรงเรียนไม้ไผ่)

- การเสวนา เรื่อง แนวคิด แนวทางในการหล่อหลอมจิตใจในครอบครัว

ผู้ร่วมเสวนา :

- ครูดวงพร เลาหกุล (โรงเรียนมงคลวิทยา)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ (คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

- การบรรยาย เรื่อง การบ่มเพาะจิตใจให้เจริญสําหรับครอบครัว โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว (นายกสมาคมจิตวิทยาการปรึกษา)

- ประชุมใหญ่สามัญประจําปีสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาในการนี้ สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้ความกรุณาแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่าน และขอขอบพระคุณสมาชิกสมาคมรวมถึงผู้สนใจทั่วไปที่ให้การสนับสนุนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการครั้งนี้อย่างคับคั่ง


ทางสมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน และเชื่อมั่นว่าเราจะยังได้พบปะกันอีกในการประชุมวิชาการครั้งต่อๆ ไป :)

ดู 195 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page