top of page

เทปบันทึกภาพ งานประชุมวิชาการสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาครั้งที่ 4/2564เมื่อวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาได้มีการจัดการประชุมวิชาการสมาคมจิตวิทยาการปรึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ในหัวข้อ "นักจิตวิทยาการปรึกษากับการหล่อหลอมจิตใจในครอบครัว" ออนไลน์ ผ่านระบบ zoom โดยมีสมาชิกสมาคม และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก


ในการนี้ ทางคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เห็นสมควรที่จะเผยแพร่เทปบันทึกภาพงานประชุมวิชาการครั้งที่ 4/2564 เพื่อให้เป็นประโยชน์กับวงการจิตวิทยาและสาธารณชนต่อไป โดยสามารถรับชมเทปวิดีโอบันทึกภาพการจัดงานประชุมวิชาการ ได้ดังนี้


[ดาวน์โหลด]เทปบันทึกภาพการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4/2564


รับชมได้จาก Youtube Channel สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาใน Playlist ดังนี้


หรือกดเลือกชมตามหัวข้อและวิทยากร ดังนี้

ตอนที่ 1

- รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว (นายกสมาคมจิตวิทยาการปรึกษา)


ตอนที่ 2

- องค์ปาฐก: พระราชโพธิวิเทศ (พระอาจารย์ปสันโน)


ตอนที่ 3

ผู้ร่วมเสวนา

- อาจารย์ ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว (หัวหน้าศูนย์แนะแนวโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม)

- อาจารย์วิภา เกตุเทพา (ครูชํานาญการพิเศษ อดีตเลขาศูนย์แนะแนว สพม.กทม.เขต 2)

ผู้ดําเนินเสวนา:

- คุณกวินฉัตระสิริ เมืองไทย (ศูนย์โอปะนะยิโก: จิตวิทยาการปรึกษาและการพัฒนาชีวิต)


ตอนที่ 4

ผู้ร่วมเสวนา

- คุณณัฐธชา บุญศรี (โรงเรียนบ้าน เล่น และเรียนรู้ครูน้อง)

- คุณศศกร วิชัย (รองผู้อํานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์)

- คุณสุรางค์ จริยาโกวิท และ คุณฐิติศุลี จริยาโกวิท (สมาคมสายใยครอบครัว และสมาคมสมาพันธ์ผู้ดูแลไทย)

ผู้ดําเนินเสวนา

- อาจารย์ ดร.สหรัฐ เจตมโนรมย์ (ผู้อํานวยการสถาบันวันที่ฉันตื่น)


ตอนที่ 5

คณะทํางานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ (คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

- คุณจรัสเดช เกียรติเดชปัญญา


ตอนที่ 6

- คุณมีชัย วีระไวทยะ และคณะ โรงเรียนมีชัยพัฒนา (โรงเรียนไม้ไผ่)


ตอนที่ 7

- ครูดวงพร เลาหกุล และคณะ โรงเรียนมงคลวิทยา

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ (คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


ตอนที่ 8

- รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว (นายกสมาคมจิตวิทยาการปรึกษา)


 

ดู 507 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page